2500 نابینا و کم بینا

بودجه تحقیقاتی

2000 تحت پوشش

بیمار بهبود یافته

800.000 معلولین بینایی

متخصص

200.000 معلولین بینایی

تجربه

حامیان انجمن